martes, 7 de junio de 2016

2 places d'agent interí de la Policia Local (C2) de l' Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ANUNCI sobre provisió de places.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016, va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, de dues places d'agent interí de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de maig de 2016.
Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 8 al 27 de juny de 2016, a.i.} - www.santsadurni.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia