miércoles, 8 de junio de 2016

1 Tècnic/a de Joventut. Ajuntament d'Igualada (Barcelona)

Per Decret de la Regidora delegada de Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior, del dia 24 de maig de 2016, s'ha resolt aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció mitjançant concurs oposició, per a la contractació, amb personal laboral temporal, amb contracte d'interinitat d'un/a Tècnic/a de Joventut, amb jornada completa.
Aquestes bases s'aplicaran juntament amb les bases comuns de selecció de personal funcionari interí i/o personal laboral interí de places vacants, i/o de contracte laboral per obra o servei determinat, acumulació de tasques i de relleu per a l'Ajuntament d'Igualada i/o els seus organismes autònoms municipals” aprovades per Decret d'Alcaldia del dia 6.11.2014 i modificades per Decret del Regidor Delegat d'Hisenda i Interior de data 10 de març de 2015.
La convocatòria i les bases s'han publicat al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i al Tauler d'Edictes de la Seu Electrónica de l'Ajuntament d'Igualada ( www.seu.cat/igualada) i al BOP del dia 7.6.2016.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part en els processos selectius serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà en que surti publicat aquest anunci al DOGC.{del 9 al 28 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia