lunes, 13 de junio de 2016

borsa d'agents de Policia Local. (C2) Ajuntament de Roda de Berà (Tarragona).

BASES DEL PROCEDIMENT DE SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'AGENTS DE POLICIA, AMB CARÀCTER INTERÍ, PER A SUBSTITUCIONS I ACUMULACIÓ DE TASQUES, A LA POLICIA LOCAL DE RODA DE BERÀ.
Primera.- Objecte de la convocatòria
L'objecte de la convocatòria és establir una borsa de treball per a poder cobrir, mitjançant nomenaments interins, substitucions, suplències, servei de platges o la cobertura temporal i amb caràcter interí de les places que estiguin vacants i que no hagin pogut proveir-se pels sistemes reglamentaris, segons necessitats organitzatives, del lloc de treball d'agents de la Policia Local, enquadrada dins el grup d'administració especial, subescala de serveis especial de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Roda de Berá.
Característiques:
Denominació: Agent de la Policia Local
Número de places: constitució d'una borsa
Classificació: Grup C
Subgrup: C2
Règim jurídic: funcionari interí
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Nombre de llocs de treball a cobrir: Segons necessitats organitzatives
Incorporació: Haurà de ser immediata
Sistema selectiu: concurs-oposició. Procediment obert. Caràcter d'urgència.
El procés de selecció dels candidats es regularà pel contingut d'aquestes bases i supletòriament pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció I mobilitat dels policies locals.
Els aspirants que hagin superat el procés de selecció, passaran a formar part d'una borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda, per cobrir substitucions derivades de qualsevol necessitat absència o vacant que puguin donar-se a la plantilla de personal de l'ajuntament (baixes per IT, permisos, llicències, suspensions,…) I per altres situacions d'acumulació de tasques que posin de manifest la necessitat urgent de cobrir personal.
La vigència de la borsa de treball serà d'un any prorrogable anualment fins a un total de 4 anys, a comptar des de la seva constitució pel tribunal qualificador.
Tercera. Requisits d'admissió d'aspirants
Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
a. Posseir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b. Haver complert els 18 anys i no excedir de 55.
c. Posseir una alçada mínima d'1,65 metres els homes, i 1,60 metres les dones.
d. Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
e. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria.
f. No haver estat condemnat/da per cap delicte, ni estar inhabilitat/da per l'exercici de les funcions públiques, ni separat/da del servei de les administracions públiques per expedient disciplinari o resolució judicial. Serà aplicable, no obstant això, el benefici de rehabilitació, segons les normes penals i administratives, que l'aspirant deurà acreditar mitjançant el corresponent document oficial.
g. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
h. No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitats en la Llei 53/1984 de 26 de desembre.
i. Acreditar coneixements de llengua catalana (certificat de nivell B) de la junta Permanent de Català, del Consorci per la Normalització Lingüística o alguan de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació dels coneixements de català i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols o diplomes i certificats de coneixements de Català de la Secretaria de Política Lingüística i les seves posteriors modificacions, l'Ordre 14/2008, de 14 de gener i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.
Tots aquests requisits s'hauran de complir i acreditar a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies
Els aspirants hauran de lliurar dins el termini de presentació d'instàncies còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell exigit per la Secretaria de Política Lingüística.
Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana exigits hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.
Així mateix, poden estar exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.
Quarta.- Forma i termini de presentació de sol·licituds.
D'acord amb la regulació de l'article 10 i següents de l'EBEP envers l'agilitat d'aquests tipus de processos per a la selecció de personal funcionari interí o personal laboral temporal, respectant en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat I publicitat, les instàncies per participar-hi s'han d'adreçar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, adreçades a l'alcalde, i el termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació. La resta de notificacions es faran a la pàgina web municipal (www.rodadebera.cat - procediments selectius) i al tauler d'anuncis de la corporació. {del 14 al 23 de juny de 2016, a.i.}
També poden presentar-se per qualsevol de les vies establertes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques I del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu podran descarregar-se de la plana web municipal o recollir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en horari d'oficina.
Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera i acompanyar a la sol·licitud fotocòpies del DNI/NIF, títol acadèmic exigit i altra documentació justificativa del compliment dels requisits de referència i que es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
També s'adjuntaran a la sol·licitud els documents justificatius dels mèrits que s'al·leguin per ésser valorats en la fase de concurs. Els mèrits insuficientment justificats i acreditats no seran valorats. La forma d'acreditació dels mèrits és la que es determina a la base vuitena. Únicament es valorarà la documentació acreditativa dels mèrits que sigui aportada pels aspirants dins el termini de presentació de sol·licituds, I no en el termini d'esmena de la sol·licitud , en el seu cas.
Presentació de sol·licituds:
Cal presentar instància segons model normalitzat juntament amb el currículum vitae I documentació acreditativa dels requisits I dels mèrits al·legats pes aspirants amb fotocòpia simple. La documentació a presentar és la següent:
- Fotocòpia del DNI/NIF.
- Fotocòpia de la titulació requerida.
- Certificat mèdic acreditatiu de l'estat de salut personal , amb indicació de l'alçada corporal i amb valoració de les especificacions establertes a l'annex 1 de les presents bases.
- Fotocopia dels permisos de conduir A, B.
- Fotocòpia del nivell de català.
- Acreditació dels serveis prestats com agent.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la fase de concurs. El tribunal de selecció no valorarà altres mèrits que els al·legats correctament en aquest moment.
Respecte als drets d'examen:
Per poder concórrer al procés selectiu serà obligatori el pagament de la taxa corresponent als drets d'examen com a màxim l'últim dia establert per la presentació d'ofertes.
Pagament de la Taxa:
Mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària al següent número de compte:
Import: 38,65€
Entitat: Caixa-Bank “La Caixa”
Codi compte: 2100-0670-9402-0000-6897
Concepte: PSBPL/nom i cognoms.
El comprovant de l'ingrés haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud.
D'acord amb la normativa vigent, estan exemptes del pagament de la taxa:
- Les persones que figurin com a demandants d'ocupació durant el termini, com a mínim d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Ho hauran d'acreditar mitjançant la presentació d'un informe de situació com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Tots aquests requisits s'hauran d'acreditar en el moment de finalització del termini de presentació d'instàncies. La no presentació d'aquesta documentació comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu, llevat dels mèrits que no seran tinguts en compte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia