miércoles, 15 de junio de 2016

borsa de treball d'agents de la Policia Local (C2). Ajuntament de Cardona (Barcelona)

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA Aquesta convocatòria té per objecte la creació mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, una borsa de treball d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Cardona com a personal funcionari interí. Aquesta borsa tindrà una durada de 2 anys o fins la propera convocatòria d'agents de la policia local reservades a funcionaris de carrera.
El número de places convocades serà igual al número d´aspirants que superin el concurs -oposició
Els llocs de treball objecte d'aquesta convocatòria tenen les característiques següents:
- Grup de classificació: C2
- Regim Jurídic: Funcionari Interí.
- Sistema selectiu: Concurs oposició.
- Funcions: Les encomanades d'acord amb la llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals, les disposicions que les despleguin i altres normes de caràcter legal o reglamentari.
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no passar de 55.
c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
e) Tenir una alçada mínima 165 cm, les dones i 170 cm, els homes.
f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
TERCERA.- SOL·LICITUDS Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre general de l'ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació d'aquesta convocatoria, i s'han d'adreçar al president de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.
Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 15 euros, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.  www.cardona.cat/es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia