domingo, 12 de junio de 2016

1 plaça d'educadora de la Llar d'infants “Taps”, . Ajuntament de Cassà de la Selva (Girona)

PRIMER.- Convocar les proves selectives mitjançant concurs oposició en torn obert per a la provisió laboral temporal de la citada plaça.
SEGON .- Les bases integres es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Cassà de la Selva www.cassa.cat (taulell d'edictes).
BASES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN EDUCADOR AMB TITULACIO DE MESTRE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL PER LA LLAR D'INFANTS TAPS DE CASSÀ DE LA SELVA
PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I SISTEMA DE SELECCIÓ.
Les presents bases tenen per objecte regular el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a educador/a amb titulació de mestre especilista en educació infantil o títol de grau equivalent per estar vacant la plaça a la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i dotada pressupostàriament i haver-se justificat que és urgent i inaplaçable i necessària pel compliment de les ràtios del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d'educació infantil i els requisits dels centres (plantilla de l'Ajuntament de Cassà publicada al BOP número 19 de 29.01.2016).
Característiques dels llocs de treball: Educador/a infantil amb titulació de mestre o títol de grau equivalent per la llar d'infants “Taps” de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.
Grup de classificació: Sots-Grup C1
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs- Oposició
Torn d'accés: Obert.
Retribucions: les fixades a la relació de llocs de treball vigent en el moment del lloc a cobrir.
Jornada de treball: ordinària 37,5 hores/setmanals de mitjana.
Durada: temporal
Modalitat de contractació: contracte laboral temporal d'interinatge en les modalitats del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
Tasques a realitzar: La plaça està adscrita al servei de la Llar d'infants “Taps”, i les funcions que té encomenades són les pròpies de les eduadors/es de llar d'infants, ja sigui com a tutors/es d'un grup o bé com a suport:
SEGON.- CONDICIONS D'ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.
Per prendre part a les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
2.1 Requisits generals per poder-se presentar al procés selectiu:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Els estrangers a què es refereix el paràgraf anterior, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
2. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3.Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades que s'acreditarà mitjançant certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.

4.  Declaració de no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir a la funció pública, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
5. Estar en possessió o en condicions d'obtenir a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de mestre especialitzat en educació infantil o grau equivalent. Els/les aspirants estrangers/estrangeres han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria, homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
6. Tenir coneixements de la llengua catalana orals i escrits en el nivell de suficiència C1 o equivalent, acreditant mitjançant certificat de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre VCP/491/2009, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/223/2010. Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
7. Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola i que no vulguin realitzar el segon exercici eliminatori i obligatori de la prova de llengua castellana han d'adjuntar també amb la sol·licitud de participació fotocòpia compulsada d'algun dels documents següents: a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a l'Estat espanyol; b) o bé el diploma de nivell C1 d'espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció; c) o certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
8.Està en possessió del certificat del Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia conforme no es tenen antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.
TERCER.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
Les instàncies sol·licitants, requerint prendre part en les corresponents proves de selecció, en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opti, es dirigiran al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament de Cassà de la Selva o bé mitjançant el procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de la darrera publicació oficial.{de l' 11 al 30 de juny de 2016, a.i.}
Les bases íntegres es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es publicaran igualment en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la plana web municipal.
La sol·licitud ha d'anar acompanyada de fotocòpies compulsades dels següents documents:
- Fotocòpia compulsada del DNI o, si s'escau, passaport.
- Justificant del pagament de drets d'examen, que ascendeix la quantitat de 16,45 € d'acord amb l'ordenança fiscal número 7, i que s'ha d'haver ingressat en el compte municipal titularitat de l'Ajuntament de Cassà de la Selva (contacteu amb tresoreria municipal)
- Fotocòpia compulsada o original del títol de mestre especialista en educació infantil o grau equivalent.
- Fotocòpia compulsada o originals dels documents que acreditin tots els requisits generals exigits a la base segona de la present convocatòria.
- Currículum vitae.
- Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, tant els relatius a la formació i perfeccionament professional, com els relatius a l'experiència professional, justificant documentalment els mèrits que hagin de ser valorats pel Tribunal (això és fotocòpia compulsada o originals dels títols o certificats emesos pels centres oficials corresponents i certificat de vida laboral i/o certificat emès per l'Administració corresponent). Si no s'adjunten els documents justificatius els mèrits no podran ser valorats.
Els serveis prestats a les administracions públiques, s'han d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent, amb indicació expressa amb la categoria profesisonal desenvolupada i, si és possible, les funcions desenvolupades, període de temps i règim de dedicació.
Els serveis prestats en l'àmbit privat mitjançant certificat d'empresa dels serveis prestats, amb expressió de la categoria professional i, si és possible, les funcions desenvolupades, període de temps i règim de dedicació, i a més la la vida laboral de la seguretat social. També es considerarà vàlida la fotocòpia compulsada del contracte de treball, sempre que vagi acompanyada de la vida laboral de la seguretat social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia