sábado, 18 de junio de 2016

1 programador/a -informàtic- (A2) mitjançant concurs públic, en règim laboral amb contracte de relleu. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Per a aquest edicte es fan públiques les bases específiques que s'adjunten aprovades per la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2016, i que han de regir la convocatòria següent:
- La selecció temporal d'un/a programador/a mitjançant concurs públic en règim laboral, amb contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador.
BASES ESPECÍFIQUES
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. La selecció temporal d'un/a programador/a mitjançant concurs públic en règim laboral, amb contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador.
Les funcions genèriques i específiques, retribucions i altres característiques del lloc de treball convocat, i que han de reunir les persones candidates, són les que figuren a la fitxa de funcions que s'hi adjunta.
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per participar a la convocatòria caldrà que les persones candidates reuneixin, abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies i durant tot el procés de selecció, els requisits següents:
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea, o la d'altres estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea. Així com, tots aquells estrangers amb residència legal a Espanya.
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del titulació d'enginyer/a tècnic/a en informàtica de gestió, enginyer/a informàtic, o altra titulació que habiliti per a l'exercici de les funcions. Si no s'aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l'aspirant aportar la certificació de la validesa i homologació corresponent a la titulació aportada.
d) Estar en possessió del certificat de català de nivell C emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
Per tal de justificat aquest requisit les persones aspirants han de lliurar dins del termini de presentació d'instàncies un dels documents següents:
- acreditin aquest coneixement mitjançant el corresponent certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Les equivalències s'especifiquen a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre de 2009),
- Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
Les persones aspirants que no tinguin el certificat de nivell C, seran convocades mitjançant la llista provisional de persones admeses i excloses per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, que tindrà una durada de 1.30 hores aproximadament i es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que no la superin restaran excloses del procés selectiu i així seran declarades a la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es.
a) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'estar en possessió del nivell superior de coneixements de llengua castellana.  ...
g) No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies del lloc a proveir.
h) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da del servei de qualsevol administració pública.
i) No concórrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
L'aspirant seleccionat/da haurà d'estar en situació d'atur i inscrita com a desocupat/da en l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, o tenir un contracte temporal de duració determinada amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la data de formalització del contracte de relleu. En cas contrari, se seleccionarà l'aspirant següent, seguint l'ordre de llista d'espera, que es trobi en situació d'atur.
3.- CONDICIONS DE TREBALL
Categoria: Programador, grup A2.
Tipus de contracte: Contracte de treball de relleu als efectes de cobrir una jubilació parcial.
Jornada: La jornada ordinària de l'Ajuntament.
Retribucions: Les retribucions anuals brutes seran de 31.011,74€ (100% de la jornada)
Funcions a realitzar:
- Programar aplicacions a partir de la seva anàlisi. Codificar i realitzar les proves d'aplicatius.
- Proposar millores i optimitzacions dels aplicatius desenvolupats des del punt de vista de la seva implementació.
- Documentar les solucions implementades des del punt de vista del desenvolupament per tal de fer operatives i materialitzar les instruccions reflectides en les anàlisis i facilitar manteniments futurs.
- Provar els programes que realitzen els proveïdors.
- Solucionar problemes puntuals que es presentin als usuaris i formació interna i externa sobre noves utilitats del sistema, d'acord amb les instruccions rebudes pel superior jeràrquic.
- Donar suport i formació a la implantació i funcionament d'aplicatius corporatius.
6.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
Les persones aspirants que desitgin prendre part al concurs, han de sol·licitar-ho mitjançant instància, en model normalitzat, dirigida a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, manifestant que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.
Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (podeu consultar l'horari d'atenció al públic en la web municipal (www.gramenet.cat)), dins del termini de deu dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al DOGC.{del 18 al 27 de juny de 20165, a.i.}
Les persones aspirants hauran d'adjuntar a la instància una fotocòpia del DNI, el currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per concursar, segons s'especifica a l'apartat 4.2 d'aquestes bases. Si es presenten fotocòpies no caldrà que estiguin compulsades

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia