domingo, 12 de junio de 2016

borsa de treball d'educadors/ores de les escoles bressol municipals . Ajuntament de Celrà (Girona)

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 6 de juny de 2016, s'han aprovat les bases que han de regir el procediment per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d'educadors/es de les escoles bressol municipals.
La sol·licitud amb la documentació exigida per prendre part en l'esmentat concurs oposició es pot presentar dins el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'últim anunci en el DOGC {de l' 11 al 30 de juny de 2016, a.i.} o BOP, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
El concurs oposició es realitzarà d'acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2016, que es publicaran al BOP de Girona, tal com s'estableix a l'article 90 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. I es troben a la secretaria de la Corporació a disposició de qualsevol persona interessada.
Els anuncis successius corresponents a aquesta convocatòria es publicaran únicament al BOP de Girona i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.  www.celra.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia