miércoles, 1 de junio de 2016

borsa de treball temporal de socorristes per a la piscina descoberta, de l’Ajuntament de L’Alcúdia (Ribera Alta-València)

EDICTE
Per Decret de data 20 de maig de 2016, es convoquen proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball temporal de socorristes per a la piscina descoberta, conforme a les Bases reguladores, el text íntegre de les quals, apareix publicat en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web (www.lalcudia.com).
Els interessats en prendre part en les proves selectives hauran de presentar la seua sol·licitud mitjançant instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament, o en qualsevol altre registre autoritzat, junt a la documentació requerida en les bases, en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia. {del 2 al 13 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia