miércoles, 27 de julio de 2016

1 enginyer/a tècnic/a (A2) -interinitat-. Ajuntament de Calafell (Tarragona)

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 11 de juliol de 2016, va acordar aprovar les bases que regiran el concurs-oposició lliure per a la selecció d'una plaça d'enginyer tècnic de l'Ajuntament de Calafell, en règim d'interinitat, alhora que la seva convocatoria.
Les bases que regeixen el procediment, són les següents:
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA D'UNA (1) PLAÇA D'ENGINYER TÈCNIC, EN RÈGIM D'INTERINITAT, DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la selecció d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a, en règim d'interinitat, per a la cobertura d'una plaça vacant en la plantilla.
El lloc de treball està enquadrat en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitja, grup de titulació A2, nivell de destí 19, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
Les principals funcions d'aquest lloc de treball són:
- El control i gestió de l'enllumenat públic municipal.
- El manteniment d'instal·lacions d'edificis i instal·lacions municipals.
- La gestió de l'eficiència energètica.
- La redacció de projectes, memòries tècniques i direcció d'obres municipals relacionades amb l'enginyeria d'instal·lacions.
- La tramitació i control de les llicències i/o autoritzacions d'activitats i llicències municipals d'obres.
- Qualsevol altres funcions que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes.
Aquesta convocatòria es considera dins de l'excepcionalitat que disposa l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, atès que es tracta d'un lloc amb funcions relacionades dins de l'àmbit d'enllumenat públic i eficiència energètica, equipaments municipals i subministraments, projectes d'obra pública, salut pública, activitats, contaminació acústica i lumínica i medi ambient i tractar-se de competències mínimes establertes a l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i perquè el lloc de treball és necessari per a optimitzar les despeses i poder donar compliment a les peticions ciutadanes i a les necessitats del municipi.
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).
c) Tenir complerts 16 anys d'edat, i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxim de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió d'un grau en enginyeria o d'una enginyeria tècnica.
Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball convocat.
f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
g) Posseir el permís de conduir de vehicles de la classe B.
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.
TERCERA.- SOL·LICITUDS. 3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.
3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament, www.calafell.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia