lunes, 4 de julio de 2016

1 enginyer/a tècnic/a agrícola (A2). Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona)

Per decret d'aquesta Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat DEC/4184/2016, de 17 de juny, es convoca el procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a enginyer/a tècnic/a agrícola; per la qual cosa, el termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de l'última publicació conjunta de les bases i la convocatòria, que es durà a terme al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) {del 5 al 25* de juliol de 2016, a,i.} i al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).
Els successius anuncis relacionats amb aquest procés es publicaran al web municipal (www.elprat.cat) i al tauler d'edictes.
Les bases reguladores, aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en data 13 de juny d'enguany, són íntegrament les següents:
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA
PRIMERA.- Objecte .És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a enginyer/a tècnic/a agrícola, pertanyent al grup A, subgrup A2, i amb el codi d'identificació 100545 de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament.
Aquesta plaça està adscrita al lloc de treball de Responsable de manteniment de parcs i jardins i serveis de suports de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans. Les retribucions brutes anuals segons el catàleg retributiu vigent són de 38.674,78€.
SEGONA.- Sistema selectiu. El procediment de selecció de la plaça objecte d'aquest procés és el concurs amb proves selectives, en torn lliure.
QUARTA.- Condicions dels/ de les aspirants
4.1.- Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:
c) Posseir el títol d'enginyer/a tècnic/a agrícola o estar en condicions d'obtenir-lo dintre del termini de presentació d'instàncies per prendre en aquest procés selectiu. En el supòsit de presentar un títol equivalents als exigits, s'haurà d'adjuntar un certificat de l'òrgan competent que n'acrediti l'equivalència.
Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la normativa vigent en la materia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia