jueves, 21 de julio de 2016

CulturArts Generalitat. : beques en matèria d’Audiovisual, i beques de formació de Música. Bases. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

Preàmbul
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació . 1. Aquesta ordre estableix les bases reguladores de les beques de perfeccionament que concedisca CulturArts Generalitat, en règim de concurrència competitiva, a càrrec dels crèdits dels seus pressupostos, que tinguen per objecte activitats de formació d’interés cultural dins de l’àmbit de competències de l’organisme públic.
2. En cap cas es podran destinar aquestes beques per a desenvolupar funcions professionals pròpies dels treballadors de l’organisme convocant.
Article 2. Beneficiaris i requisits . 2.1. De caràcter general per a totes les matèries:
2.1.1. Podran obtindre la condició de beneficiaris les persones que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la beca en què concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores, i que complisquen els requisits establits en la LGS, així com en el RLGS i en la LHIS.
2.1.2. No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. La justificació per part de les persones de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari es realitzarà en la forma establida en l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. No caldrà l’aportació dels certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan la persona sol·licitant haja manifestat expressament la seua autorització perquè les seues dades siguen demanades per l’òrgan gestor.
2.1.3. Les convocatòries, en atenció a l’objecte, condicions i finalitat de la beca, reflectiran les obligacions del beneficiari a què es refereix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i es podran establir obligacions singulars no previstes en aquest. De la mateixa manera, reflectirà les obligacions del beneficiari que es deriven de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, establides en l’article 3.3.
De manera especial establiran les mesures de difusió que ha d’adoptar el beneficiari de la beca per a donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament d’aquesta i que sempre hauran d’incorporar en els distints suports utilitzats el logotip oficial de l’organisme públic concedent, amb les característiques tècniques i la menció específica que es determine en la convocatòria. En tot cas, haurà de fer-ho constar en el curriculum vitae, en la pàgina web i aquells altres mitjans de difusió que utilitze habitualment.
2.2. Per a les beques en matèria audiovisual. Podran sol·licitar aquestes beques les persones físiques que reunisquen els requisits següents:
a) Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
b) Acreditar estudis superiors en matèria audiovisual i cinematogràfica. Les persones sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds establit en l’article 5.3.
Atés l’objecte d’aquestes beques de perfeccionament, en cap cas es concediran per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, i s’hi inclouran els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc es concediran aquestes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
2.3. Per a les beques de formació de Música. Podran sol·licitar aquestes beques les persones físiques que reunisquen els requisits següents:
a) Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
b) No haver complit vint-i-huit anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les especialitats de Direcció d’Orquestra, Direcció de Cor, Cant i Composició, aquest límit s’elevarà a trenta-tres anys.
c) Estar en possessió de la titulació superior de Música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a aquestes beques les persones que estiguen matriculades en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
Les persones sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits al final del termini de presentació de sol·licituds establit en l’article 5.3.
Atés l’objecte d’aquestes beques de perfeccionament, en cap cas es concediran per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, i s’hi inclouran els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc es concediran aquestes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Tampoc podran optar les persones sol·licitants que hagen rebut fins en tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la Música de la Generalitat i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
De la mateixa manera, les persones sol·licitants que exercisquen activitats musicals professionals amb dedicació plena, com a professors/ es de conservatoris o centres d’ensenyament musical i instrumentistes d’orquestres, bandes o agrupacions professionals, tampoc podran optar a aquestes.
Article 3. Procediment de concessió
Article 4. Contingut de les convocatòries
Article 5. Forma i termini de presentació de sol·licituds . 1. Una vegada publicada la convocatòria, les persones interessades que desitgen sol·licitar la beca hauran de presentar la corresponent sollicitud en model normalitzat, així com la documentació requerida en les corresponents convocatòries en el Registre General de CulturArts, plaça de Viriat, s/n, 46001 de València o en qualsevol dels llocs establits en la legislació del Procediment Administratiu Comú.
2. La sol·licitud també es podrà presentar electrònicament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, Prop, en la URL http://sede.gva.es, sempre que es posseïsca un sistema de firma electrònica amb plena validesa i estiga previst en la norma reguladora del registre esmentat.
3. El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’establisca en la convocatoria, i no es podrà ser inferior a quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la respectiva convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Instrucció i valoració
Article 7. Resolució
Article 8. Reformulació de sol·licituds
Article 9. Quantia de la beca o criteris per a la seua determinació . Les quanties individualitzades màximes de les beques o els criteris per a la seua determinació, seran els següents:
9.1. Per a les beques en matèria d’Audiovisual: L’import màxim de qualsevol de les beques no serà superior a 4.000′-EUR.
9.2. Per a les beques de formació de Música: L’import màxim de qualsevol de les beques no serà superior a 500′-EUR, en la modalitat de fins a un mes de duració (A), que deurà necessàriament correspondre a l’any de la convocatòria, i de 6.000′– EUR en la modalitat de fins a un any de duració (B), que coincidirà amb el curs acadèmic que s’inicie l’any de la convocatòria.
Article 10. Modificació de la resolució
Article 11. Termini i forma de justificació
Article 12. Despeses subvencionables
Article 13. Pagament i garanties
Article 14. Concurrència i compatibilitat de subvencions
Article 15. Pla de control
Article 16. Reintegrament i graduació d’incompliments
Article 17. Infraccions i sancions
Disposició addicional
Disposició final

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia