sábado, 9 de julio de 2016

LIcitació: Explotació del Bar-Cafeteria de la Piscina Municipal. Ajuntament d'Ondara.

1.- Entitat adjudicadora.
Organisme: L'Ajuntament d'Ondara.
Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació.
2.- Objecte del contracte.
Descripció de l'objecte: Explotació del Bar-Cafeteria de la Piscina Municipal.
Lloc d'execució: Partida Xebics, pol. 3, parcel·les 246, 247 i 248.
Termini de concessió: DOS anys, prorrogable anualment per altres dos com a màxim.
3.- Tramitació, procediment i forma adjudicació.
Tramitació : Ordinària.
Procediment: Negociat amb Publicitat.
Forma: Diversos criteris d'adjudicació.
4.- Pressupost base de licitació: 100 € mensuals (1.200 € anuals). Preu millorable a l'alça.
5.- Criteris de selecció:
L'establert en la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives.
6.- Garanties. Provisional: NO. Definitiva i complementària: 600 € en total.
7.- Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Ajuntament d'Ondara.
Domicili: Plaça del Convent, 2
Localitat i codi postal: 03760 Ondara
Telèfon: 965 76 60 00
Fax: 965 76 60 81
Perfil del contractant: https://ondara.sedelectronica.es
Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins a l'últim dia de presentació de pliques.
10.- Despeses d'anunci: a càrrec de l'Adjudicatari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia