miércoles, 6 de julio de 2016

1 Oficial Manteniment de Vehicles (S-09/16), Diputació de Barcelona

Havent estat detectada una errada en la publicació de l'anunci (DOGC núm. 7152, de 30 de juny de 2016), pel qual la Diputació de Barcelona convoca procés selectiu, per proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d'OFICIAL MANTENIMENT DE VEHICLES (S-09/16), es procedeix a l'oportuna correcció, el paràgraf que diu:
“El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors des l'endemà de la publicació del corresponent anunci de modificació de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
Aquest paràgraf ha de dir:
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”{del 6 al 15 de juliol de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia