martes, 26 de julio de 2016

borsa de treball de Tècnic/a d’Igualtat. Ajuntament de Paiporta (Horta Sud-València)

EDICTE
Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 518/2016, de data 08/06/2016, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a d’Igualtat per a proveir temporalment les necessitats de personal de la Corporació, pel sistema de concurs-oposició, el text íntegre de les quals apareix publicat en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web (www.paiporta.es).
Les persones interessades a prendre part a les proves selectives hauran de presentar la seua sol·licitud per mitjà d’instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament, o en qualsevol altre registre autoritzat junt amb la documentació acreditativa, de conformitat amb el que disposen les Bases Reguladores del present procés selectiu, en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquest anunci. {del 27 de juliol al 6 d'agost de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia