viernes, 29 de julio de 2016

borsa de treball d'auxiliar tècnic de comunicació, laboral, C2. Ajuntament de Sitges (Barcelona)

SEGON.- Aprovar la convocatòria i les Bases Específiques que s'annexen i que hauran de regir el procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball de d'auxiliar tècnic de comunicació per proveir places amb caràcter temporal, per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, d'acord amb l'article 15.c del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors, mitjançant el sistema de concurs-oposició per a realitzar serveis múltiples declarats essencials per acord del Ple de la corporació de data 27/05/2013 en aquells aspectes que no estiguin regulats a les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local reunida en data 3 de juny de 2009 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 155 de data 30 de juny de 2009 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5412 de data 2 de juliol de 2009.  www.sitges.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia