martes, 26 de julio de 2016

Borsa de Professors/es de l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, amb seu a Vilafranca del Penedès (grup A subgrup A2),

Ref. IMF_M_00 20160705
ENS QUE CONVOCA LA BORSA DE TREBALL: Entitat Pública Empresarial Local “Institut Municipal de Formació”, de Vilafranca del Penedès, organisme públic subjecte al dret privat dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
LLOCS A COBRIR: Borsa de Professors/es de l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, amb seu a Vilafranca del Penedès (grup A subgrup A2), per a cobrir les necessitats temporals que no es puguin assumir pel personal docent de la plantilla actual, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, en les següents especialitats:
a. Sensibilització musical (adreçat a alumnes de 2 a 5 anys)
b. Llenguatge musical (adreçat a alumnes de nivell elemental i nivell mitjà)
c. Instruments:
- Baix elèctric
- Baixó
- Bateria
- Cant
- Clarinet
- Contrabaix
- Flabiol i tamborí
- Flauta de bec
- Flauta travessera
- Gralla
- Guitarra
- Guitarra elèctrica
- Oboè
- Piano
- Piano modern
- Sac de gemecs
- Saxo
- Timbal
- Trombó de vares
- Trompa
- Trompeta
- Viola
- Violí
- Violoncel
A la borsa hi formaran part totes les persones que superin el procés selectiu, ordenats per puntuació i especialitat.
TIPUS: Contracte laboral d'interinatge i/o de durada determinada, no fix.
JORNADA LABORAL: Total 37,5 hores/setmana.
HORARI: Horari partit i flexible, en funció de la plaça.
RETRIBUCIÓ: Sou brut anual de 23.630,12€ (o el seu equivalent en funció de les condicions i de la durada del contracte), abonats en 14 pagues.
REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:
- Tenir legalment la nacionalitat espanyola o ser ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes previstos a l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Cal aportar còpia de DNI, passaport, document identificatiu i autorització de residència, si s'escau.
- Tenir com a mínim divuit anys i no superar l'edat de jubilació legalment establerta.
- Estar en possessió de la titulació superior de música (segons l'especialitat).
Si no s'aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l'aspirant aportar la certificació acreditativa de la seva validesa i homologació.
- Tenir coneixements de la llengua catalana, amb certificat de nivell de suficiència (C1) o equivalent. S'exigeix justificació documental i, si no és possible, s'indicarà, i s'admetrà que els aspirants se sotmetin a una prova eliminatòria de nivell de català que dirigiran els serveis adscrits a l'Ajuntament de Vilafranca, i que emetrà la qualificació d'apte o no apte.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Aquest punt s'ha de fer constar amb una declaració sota promesa o jurada signada per la persona interessada.
- D'acord amb la Llei 26/2015 de Protecció a la Infància i l'Adolescència, aportar certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
- També es valorarà, tot i no ser imprescindible, tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 23 de juliol al 16* d'agost de 2016, a.i.}, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l'article 38.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Es dirigirà una sol·licitud amb un currículum documentat (els mèrits i els requisits exigits s'han d'acreditar documentalment) adreçada a la presidència de l'ens (EPEL) Institut Municipal de Formació, que es podrà presentar a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, C/ de la Cort, 14, en horari oficial de registre. També es pot presentar per correu, sempre que la documentació tingui entrada abans de la finalització del termini establert.
Documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària al·legades.
- Pel que fa a l'experiència laboral, fotocòpia de l'informe de la vida laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de contracte mercantil i/o qualsevol document que acrediti, d'una banda, el temps treballat, i de l'altra, la categoria professional i/o les funcions o projectes desenvolupats en cada lloc de treball.
- Pel que fa a la formació, fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent. En el cas que s'al·legui una titulació emesa a l'estranger, la persona aspirant haurà d'aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya.
- L'experiència laboral o la formació que s'al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.
- Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió, si escau, del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC 5610). En cas de no presentar-se l'acreditació documental corresponent, caldrà realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana.
En la sol·licitud els aspirants han d'indicar una adreça de correu electrònic a l'efecte de rebre avisos i notificacions relatius al procés selectiu. Les trameses de correus a l'adreça indicada es considera mitjà idoni de comunicació.
La documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats al currículum vitae s'haurà de lliurar juntament amb la sol·licitud.
No podran ser objecte de valoració ni tinguts en compte, segons el cas, els mèrits i requisits al·legats que no es posseeixin a la finalització del termini de sol·licituds ni aquells que no siguin acreditats mitjançant la corresponent documentació de forma adequada i clara. No s'admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia