jueves, 21 de julio de 2016

1 plaça de Treballador/a Social (A2). Bases. Ajuntament de Xàtiva (La Costera-València)

ANUNCI
1.OBJECTE És objecte de la present convocatòria la cobertura en propietat d’una plaça de funcionari de carrera, vacant i dotada econòmicament en els pressupostos d’aquest Ajuntament de Treballador/a Social, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, Subgrup A2, mitjançant sistema selectiu de concurs–oposició per torn lliure. 
2.REQUISITS Segons el que es disposa en la Llei 10/2010, de 9 de Juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la Funció Pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea en relació amb l’article 56 del  Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per a ser admés a aquestes proves selectives sera necessari:
A) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o tindre la nacionalitat de qualsevol d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
B) Tenir complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
C) Estar en possessió del títol de Grau en Treball Social, Diplomat Universitari en Treball Social o equivalent, o en condicions d’obtenirho en la data en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. En tot cas l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas. En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, haurà d’estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
D) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’acompliment de les funcions de la plaça oferida.
E) No trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs pùblics per resolució judicial.
F) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració o ocupació pública.
G) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental (nivell del lloc en RPT) de Valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies. Tots els sol·licitants hauran de reunir les condicions i reqüisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituts i així ho faran constar en les mateixes.
3.SOL·LICITUDS Les sol·licituds per a prendre part en este Concurs-Oposició es dirigiran a l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Xàtiva, havent de presentar-se en el termini de vint dies naturals comptats a partir del seguent de la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia