martes, 26 de julio de 2016

300 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament (Catalunya), que corresponen a les incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament, que corresponen a les incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2015, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.
Índex
Annex 1: Bases de la convocatoria.
1. Normes generals
1.1 Places convocades.
Es convoca concurs oposició per cobrir 300 places.
La distribució per cossos és la que es detalla a continuación:
Codi: 590
Cos: Professors d'ensenyament secundari
Nombre de places: 138.
 Codi: 591
Cos: Professors tècnics de Formació Professional
Nombre de places: 162.
 Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.
La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent: 
L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

Cos de professors d'ensenyament secundari

CodiEspecialitatELRT
501Administració d'empreses38112
502Anàlisi i química industrial1405
503Assessoria i processos d'imatge personal1405
505Formació i orientació laboral513119
506Hoteleria i turisme2518
507Informàtica820230
508Intervenció socio-comunitària514120
510Organització i gestió comercial2608
511Organització i processos de manteniment de vehicles1304
512Organització i projectes de fabricació mecànica1304
516Processos industria alimentària1405
517Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics2608
518Processos sanitaris36110
Total35967138

Cos de professors tècnics de formació professional

CodiEspecialitatLRT
601Cuina i pastisseria11112
603Estètica606
609Manteniment de vehicles14115
611Mecanització i manteniment de màquines819
618Perruqueria606
619Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic9110
620Procediments sanitaris i assistencials35237
621Processos comercials707
625Serveis a la comunitat26127
626Serveis de restauració505
627Sistemes i aplicacions informàtiques27128
Total1548162

1.2 Normativa aplicable.
2. Requisits dels aspirants
2.1 Requisits generals.
2.2 Requisits específics per participar pel procediment d'ingrés lliure.
2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.
2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional
2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.
2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.
2.5 Data del compliment dels requisits.

3. Sol·licituds i termini de presentació
3.1 Presentació.
3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.
3.2.1 Formalització de la sol·licitud.
3.2.2 Aspirants amb discapacitat.
3.2.3 Formació acadèmica i didàctica.
3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.
3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.
3.2.6 Exempts de la prova del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.
3.2.7 Funcionaris de carrera
3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.
3.3.1 Import dels drets de participació.
3.3.2 Forma de pagament.
3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.
3.4 Termini de presentació. El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 24 d'octubre de 2016 ambdós inclosos.
3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

4. Admissió d'aspirants
4.1 Llista d'admesos i exclosos.
4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.
4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.
4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.
...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia