viernes, 29 de julio de 2016

1 plaça de tècnic superior de serveis econòmics de l'Ajuntament de Masquefa. ( Barcelona )

El “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, de dimecres 20 de juliol de 2016, va publicar la convocatòria i bases reguladores del concurs- oposició lliure d'1 plaça de tècnic superior de serveis econòmics com a funcionari de l'Ajuntament de Masquefa, segons acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 11 de juliol de 2016.
El termini d'admissió d'instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,{del 29 de juliol al 17 d'agost de 2016, a.i.} tal i com estableix l'article 77 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Es fa constar que els successius anuncis es publicaran en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, www.masquefa.cat, Seu-e “Seu electrònica”, e-Tauler, i a la web municipal www.masquefa.cat, “selecció personal ajuntament, convocatòries en curs”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia