miércoles, 27 de julio de 2016

1 plaça d'Arquitecte/a (A1). Ajuntament de Celrà (Girona)

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 20 de juny de 2016, s'han aprovat les bases que han de regir el procediment de selecció, per concurs oposició, per cobrir, amb caràcter interí per vacant, una plaça d'arquitecte/a de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (subgrup A1) vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Celrà.
La sol·licitud amb la documentació exigida per prendre part en l'esmentat concurs oposició es pot presentar dins el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'últim anunci en el DOGC {del 28 de juliol al 16 d'agost de 2016, a.i.} o BOP, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
El concurs oposició es realitzarà d'acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2016, que es publicaran al BOP de Girona, tal com s'estableix a l'article 90 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. I es troben a la secretaria de la Corporació a disposició de qualsevol persona interessada.
Els anuncis successius corresponents a aquesta convocatòria es publicaran únicament al BOP de Girona i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.  www.celra.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia