lunes, 18 de julio de 2016

borsa de treball d'Arquitecte/a (exp. 1425/2016). Ajuntament de Calonge (Girona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 127 de data 5 de juliol de 2016 es fa pública la convocatòria i es publiquen íntegrament les bases per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a.
Les instàncies i sol·licituds per prendre part en les proves selectives s'haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establertes en la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i durant el termini improrrogable de 15 dies naturals. {del 15 al 29 de juliol de 2016, a.i.}
Els successius anuncis referents a la convocatòria es publicaran, si s'escau, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació.  - www.calonge.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia