lunes, 6 de junio de 2016

1 Auxiliar Administratiu/iva (C2). Ajuntament de Cassà de la Selva. (Girona)

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
EDICTE sobre aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió laboral temporal d’interinitat d’una plaça d’auxiliar administrativa adscrita a l’àrea de Policia Local.
Atès que s’ha de procedir a la provisió laboral temporal d’interinitat d’una plaça d’auxiliar administrativa adscrita a l’àrea de policia local, descrita a la relació de llocs de treball i dotada pressupostàriament en el capítol 1 del pressupost de despeses de l’any 2016 de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en torn lliure i sistema de concurs oposició. “Personal laboral temporal d’interinitat
Grup: C2;
Nombre de vacants: 1;
Denominació:    Auxiliar Administrativa de la subescala de l’Administració General”. PRIMER. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió laboral temporal de les places vacants esmentades.
SEGON. Convocar les proves selectives mitjançant concurs en torn obert per a la provisió laboral temporal de les citades places. 
ANNEX
BASES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA  PER L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I SISTEMA DE SELECCIÓ. Les presents bases tenen per objecte regular el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’interinatge d’una plaça vacant d’auxiliar administratiu d’administració general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  ( BOP número 19 de 29.01.2016).
Característiques dels llocs de treball:  auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Grup de classificació: Sots-Grup C2
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs- Oposició
Torn d’accés: Obert.
Retribucions: les fixades a la relació de llocs de treball vigent en el moment del lloc a cobrir.
Jornada de treball: amb especial dedicació 40 hores/setmanals de mitjana i dissabtes alterns.
Durada: temporal
Modalitat de contractació: contracte laboral temporal d’interinatge en les modalitats del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
SEGON.- CONDICIONS D’ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS. Per prendre part a les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
2.1 Requisits generals per poder-se presentar al procés selectiu:
1.Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Els estrangers a què es refereix el paràgraf anterior, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
2. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3.Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades que s’acreditarà mitjançant certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció
4.  Declaració de no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir a la funció pública, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
5. Estar en possessió del títol acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent.  Els/les aspirants estrangers/estrangeres han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria, homologats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
6. Tenir coneixements de la llengua catalana orals i escrits en el nivell de suficiència C1 o equivalent,
acreditant mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/223/2010. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. 7. Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola i que no vulguin realitzar el segon exercici eliminatori i obligatori de la prova de llengua castellana han d’adjuntar també amb la sol·licitud de participació fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:
a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a l’Estat espanyol;
b) o bé el diploma de nivell C1 d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció;
c) o certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. TERCER.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. Les instàncies sol·licitants,  requerint prendre part en les corresponents proves de selecció, en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Cassà de la Selva o bé mitjançant el procediment que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de la darrera publicació oficial. Les bases íntegres es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es publicaran igualment en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la plana web municipal.  www.cassa.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia