lunes, 6 de junio de 2016

1 tècnic informador turístic. Consell Comarcal del Baix Ebre (Tarragona)

Es fa públic que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 20 de maig de 2016, ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria de selecció d'una persona com a tècnic-informador turístic, amb contracte laboral temporal, adscrita a l'àrea d'activació econòmica, subàrea turisme, del Consell Comarcal del Baix Ebre i convocar les proves selectives, les quals es publiquen de forma íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en data 6 de juny de 2016.
Aquestes bases se sotmeten a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència de l'anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l'esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'acord exprés, de conformitat amb l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .  -  www.baixebre.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia