lunes, 6 de junio de 2016

borsa de treball de tècnics mitjans de l'àmbit de la formació i ocupació (A2). Ajuntament de Viladecans (Barcelona)

Per decret de la tinenta d'alcalde, Sra. Elena Alarcón Méndez de data 19 de maig de 2016, ha estat aprovada la convocatòria i les bases del procés de selecció per a creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics mitjans de l'àmbit de la formació i ocupació.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la present publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 7 al 27* de juny de 2016, a.i.}
CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNICS MITJANS, SUBGRUP A2, DE L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS.
1.- Objecte. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics mitjans de l'àmbit de la formació i ocupació, subgrup A2, per a cobrir possibles substitucions de caràcter temporal de la plantilla de personal de l´Ajuntament de Viladecans o per dur a terme programes per millorar la formació i l'ocupabilitat al municipi.
2.- Convocatòria:
El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat, i s'ajustarà a allò disposat a les presents bases reguladores en compliment del principi de publicitat.
3.- Funcions del lloc de treball i condicions laborals de treball.
3.2.- Condicions de treball.
La jornada de treball i les retribucions serà l´establerta a l'Acord de Condicions del Personal Funcionari o bé al Conveni de Treball del Personal Laboral d'aquest ajuntament. La modalitat de contractació o nomenament es determinarà en funció de la substitució a cobrir.
4. Requisits de les persones aspirants per a prendre part de la convocatòria:
Per participar al present procés selectiu les persones aspirants hauran de reunir els requisits que seguidament es relaciones, tots ells referits a la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
- Estar en possessió d'una titulació universitària de grau mig o superior, o en condicions d'obtenir-lo, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Les persones aspirants estrangeres han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
- Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o la d'algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d'ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els descendents siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.
Les persones estrangeres amb residència legal a l'estat espanyol podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que les persones espanyoles.
- Haver complert els 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
- En cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Els/les persones aspirants estrangers/es han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català tant en l'expressió oral com escrita.
- No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents a la plaça a proveir. I pel que fa a places reservades a persones amb discapacitat caldrà acreditar, a més a més, aquesta condició, d'acord amb les presents bases.
- No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada. Les persones nacionals d'altres estats, no podran trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi l'accés a l'ocupació pública en el seu estat d'origen.
- No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
- Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o equivalent. En el cas de no es pugui acreditar documentalment la persona aspirant haurà de realitzar una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
5.- Presentació d'instàncies: Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància normalitzada que es podrà obtenir a l'Oficina de Viladecans Informació o bé a la Seu Electrònica (https://seu.viladecans.cat), dirigida a l'Il·lm. Sr. Alcalde President, en la que es farà constar el següent:
- Convocatòria i especialitat a la qual es presenten.
- Declaració responsable que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part de la convocatòria i que les dades facilitades al currículum són certes.
- Declaració responsable de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.
- Declaració responsable de no haver estat separada, per resolució disciplinària ferma, del servei a l'Estat, l'Administració Local o Autonòmica.
- Declaració responsable de no trobar-se compresa en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat de les que estableix la legislació vigent (Llei 53/84, 26 de desembre), o comprometre's, si cal, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'art. 10 de l'esmentada disposició.
Les instàncies es presentaran al Registre de l'Ajuntament de Viladecans, situat a l'Oficina de Viladecans Informació (Plaça d'Europa, 7) en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts i dijous de 16:30 a 18:30 hores o en les formes previstes en l'art. 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, dins del termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la presents bases i convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 7 al 27* de juny de 2016, a.i.}
Seu Electrònica (https://seu.viladecans.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia