lunes, 6 de junio de 2016

1 tècnic de joventut (A2). Ajuntament d'Arenys de Munt (Barcelona)

En data 30/05/2016, sortiran publicades al BOP de Barcelona les bases de la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir, interinament i fins a la cobertura en propietat del lloc de treball, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i per ser necessari pel funcionament de serveis prioritaris de caràcter impropi, el lloc de treball de tècnic de grau mig d'administració general destinat a Serveis Personals (Joventut), del grup de classificació A2, nivell 17, dins del personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Les mateixes s'exposen al públic per termini de vint dies naturals, comptats a partir de la seva publicació al DOGC, per tal que es puguin presentar les instàncies per a prendre part en el procés selectiu.{del 7 al 27* de juny de 2016, a.i.} - www.arenysdemunt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia