lunes, 6 de junio de 2016

beques de pràctiques per a formació d’alumnes universitaris d’informàtica en el Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València

ANUNCI
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES PER A FORMACIÓ D'ALUMNES UNIVERSITARIS D'INFORMÀTICA EN EL CONSORCI 2016
OBJECTE El Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València (d'ara endavant El Consorci), pretén col·laborar en la formació d'estudiants universitaris d'Informàtica mitjançant la concessió de beques per a pràctiques a desenvolupar en el propi Consorci.
BASE PRIMERA Es convoquen mitjançant concurs públic tres beques de pràctiques per a formació d'alumnes universitaris d'Informàtica en el Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València.
BASE SEGONA Els diversos aspirants a les mateixes hauran de reunir els següents requisits:
1. Posseir la nacionalitat d'un dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. En cas de títols expedits a l'estranger el sol·licitant ha d'aportar la resolució de convalidació, no sent suficient el justificant d'haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.
2. Estar cursant alguna de les següents titulacions en qualsevol de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana:
- Master Oficial en alguna de les branques d'Informàtica
- Grau en Enginyeria Informàtica
- Grau en Enginyeria Telemàtica
- Enginyeria Informática
3. Estar matriculat en qualsevol de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2015/16, havent superat un 50% dels crèdits de la titulació.
4. No haver superat el topall d'hores dedicades a pràctiques en empresa establit en la universitat en la qual es trobe matriculat.
5. No haver desenvolupat una beca d'aquest tipus en el Consorci.
6. Estar al corrent del pagament de les seues obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants hauran de lliurar la següent documentació:
- Fotocòpia compulsada del D.N.I - Expedient acadèmic
- Certificat emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries
- Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de les seues obligacions.
En els supòsits en què per qualsevol circumstància els certificats no siguen positius, es requerirà al sol·licitant que ho aporte, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu amb els efectes previstos en l'art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
El model d'instància, que inclourà les declaracions jurades, així com tota la informació sobre el desenvolupament del procés estarà disponible en l'adreça https://www.bombersdv.es.
BASE TERCERA Les sol·licituds es presentaran preferentment en el Registre General del Consorci, carrer Cami de Montcada nº. 37 de València, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú. A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la Base SEGONA i un Curriculum Vitae.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, explicats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Provincia.{del 7 al 23 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia