miércoles, 1 de junio de 2016

1 enginyer tècnic industrial de l'Àrea de Medi Ambient . Consell Comarcal del Gironès

El president del Consell Comarcal del Gironès ha resolt, mitjançant Decret de data 18 de maig de 2016, aprovar les bases generals i específiques i de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició d'un lloc de treball d'enginyer tècnic industrial de l'Àrea de Medi Ambient amb caràcter laboral temporal a temps parcial (20 h/setmana) amb règim d'obra o servei determinat. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte. {del 2 al 21 de juny de 2016, a.i.} El text íntegre de les bases ha estat publicat en el BOP de Girona, número 99, de 25 de maig del 2016.
Els successius anuncis apareixeran publicats en el BOP.    -  www.girones.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia