miércoles, 1 de junio de 2016

lletrats/des, amb coneixements específics de Contractació, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal. (concurs lliure ) Ajuntament de Tarragona

El conseller delegat de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, en data 5 de maig de 2016, ha acordat la convocatòria i ha aprovat les bases que regiran el concurs lliure per a la selecció de lletrats/des, amb coneixements específics de Contractació, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat.
CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS. Per prendre part en el concurs oposició són requisits necessaris, entre d'altres:
a) Tenir complerts 16 anys d'edat.
b) Tenir coneixements de nivell de suficiència C1 de llengua catalana (nivell C). Aquests coneixements s'acreditaran documentalment.
c) Estar en possessió de la titulació: grau universitari o llicenciatura en Dret. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació pel Ministeri d'Educació.
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES. El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tarragona, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 2 a l' 11 de juny de 2016, a.i.}
Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica de la Corporació.  https://seu.tarragona.cat/?lang=es
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia