viernes, 1 de abril de 2016

1 administratiu d'administració general, -interinitat-, Ajuntament de Bagà (Barcelona)

En data 29 de març de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Bagà, en sessió ordinària ha aprovat la convocatòria de concurs-oposició de personal funcionari interí per a la provisió del lloc de treball d'administratiu d'administració general, així com aprovació de les Bases que han de regir la convocatòria.
El procediment es fa d'acord amb el que determina el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, i la reglamentació general d'ingrés a l'Administració de l'Estat, aprovada per Reial Decret 364/1995, de 5 de març, i la resta de disposicions aplicables.
Les bases de la convocatòria s'han publicat íntegrament al tauler d'anuncis i a la web de l'Ajuntament.
www.baga.cat  Plaça de Catalunya, 7, 08695 Bagà, Barcelona - 938 24 40 13

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia