miércoles, 13 de abril de 2016

1 plaça de veterinari/ ària de sanejament ramader per a la província d’Alacant. Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)

En la pàgina web de VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, www.vaersa.com, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de veterinari/ ària de sanejament ramader per a la província d’Alacant, com a personal temporal adscrit a encomandes de gestió l’execució de les quals s’ha encarregat a la societat mercantil VAERSA, que té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat.
La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el curriculum vitae per a optar a les places (experiència laboral, formació acadèmica, formació complementària i resta de requisits) haurà de realitzar-se durant el termini de presentació de candidatures, no es prendrà en consideració la presentada amb posterioritat, i haurà de realitzar-se necessàriament a través de la plataforma informàtica destinada a això, www.vaersa.com, prèvia acceptació de la política de privadesa de dades de VAERSA, a fi de complir els requisits i exigències de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
El termini de presentació de candidatures serà de set dies naturals. El dia d’inici del còmput d’aquest termini serà el mateix dia de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 13 al 19 d'abril de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia