domingo, 10 de abril de 2016

1 Gruista-Mecànic (C2). Ajuntament de Tossa de Mar (Girona)

Per Resolució d'Alcaldia de data 17 de març de 2016, s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de Gruista-mecànic Municipal, vacant en la plantilla municipal.
En el Butlletí Oficial de la Província n. 60, de data 30 de març de 2016 apareix íntegrament publicades les bases del concurs oposició lliure per a la provisió en propietat d'una plaça vacant en la plantilla municipal inclosa a l'oferta de treball per l'any 2016.
Aquesta plaça té les característiques següents:
DENOMINACIÓ
Grup: C ; Subgrup: C2 ; Denominació: Gruista-Mecànic (personal laboral); Nombre de vacants: 1.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del dia següent de l'ultima publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 8 al 27 d'abril de 2016, a.i.}
Els anuncis successius d'aquesta convocatòria, quan sigui procedent de conformitat amb les bases, es publicaran en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la seva pàgina Web. www.tossademar.cat
Carrer Església, 4, 17320 Tossa de Mar, Girona  - 972 34 01 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia