domingo, 24 de abril de 2016

borsa de treball de Tècnic/a de Serveis Personals, A2 (adscrit a l'àmbit d'Esports). Ajuntament de Barberà del Vallès (Barcelona)

CODI CONVOCATÒRIA: BP16 / 005
1a.- OBJECTE
1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals, adscrit a l'àmbit d'Esports.
1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en el grup de titulació A2 i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la legislació vigent.
1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el moment de la convocatòria del procés selectiu.
2a.- TIPUS DE RELACIÓ
2.1. El tipus de relació serà contracte laboral temporal.
3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR
3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals són les que corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en el marc de la gestió de projectes de Serveis Personals, i concretament, en els següents àmbits:
- Planificació, execució i avaluació de projectes de promoció de l'esport.
- Gestió d'instal·lacions esportives municipals.
- Accions tècniques que facin efectives les atribucions que la llei catalana de l'esport atribueix als municipis.
- Gestió de projectes de relació i suport a les entitats esportives d'àmbit local
- Planificació, execució i avaluació d'accions que a través de la promoció de l'esport afavoreixin la integració de persones discapacitades, la cohesió social i la equitat de gènere.
- Gestió d'altres projectes municipals d'intervenció social i comunitària en l'àmbit dels Serveis Personals.
4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:
4.1. Titulació: Estar en possessió del grau universitari de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o titulació equivalent.
4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1).
4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
4.4. Satisfer la taxa que fixi les ordenances fiscals vigents per prendre part en concursos i oposicions tant de l'Ajuntament com dels seus organismes. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.{del 22 d'abril a l' 11 de maig de 2016, a.i.}
5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol canvi de les mateixes.
5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia