martes, 26 de abril de 2016

1 enginyer tècnic/a industrial. (A2). Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Per aquest edicte es fan públiques les bases específiques que s'adjunten aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 d'abril de 2016, i que han de regir la convocatòria següent:
- La selecció temporal d'un/a enginyer/a tècnic/a industrial mitjançant concurs públic en règim laboral, amb contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador.
ES CONVOCA CONCURS PÚBLIC PER A LA SELECCIÓ D'UN/A ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL, EN RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL, DE CONFORMITAT AMB LES SEGÜENTS:
BASES ESPECÍFIQUES
1 – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA La selecció temporal d'un/a enginyer/a tècnic/a industrial mitjançant concurs públic en règim laboral, amb contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador.
Les funcions genèriques i específiques, retribucions i altres característiques del lloc de treball convocat, i que han de reunir les persones candidates, són les que figuren a la fitxa de funcions que s'hi adjunta.
2 – CONDICIONS DELS ASPIRANTS Per participar a la convocatòria caldrà que les persones candidates reuneixin, abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies i durant tot el procés de selecció, els requisits següents:
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea, o la d'altres estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea. Així com, tots aquells estrangers amb residència legal a Espanya.
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol d'enginyer/a tècnic/a industrial. Si no s'aporta un títol expedit per un centre estatal degudament reconegut, correspondrà a l'aspirant aportar la certificació de la validesa i homologació corresponent a la titulació aportada.
d) Estar en possessió del certificat de català de nivell C emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
Per tal de justificat aquest requisit les persones aspirants han de lliurar dins del termini de presentació d'instàncies un dels documents següents:
- acreditin aquest coneixement mitjançant el corresponent certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Les equivalències s'especifiquen a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23 de novembre de 2009),
- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
Les persones aspirants que no tinguin el certificat de nivell C, seran convocades mitjançant la llista provisional de persones admeses i excloses per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, que tindrà una durada de 1.30 hores aproximadament i es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que no la superin restaran excloses del procés selectiu i així seran declarades a la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies del lloc a proveir.
g) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da del servei de qualsevol administració pública.
h) No concórrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
L'aspirant seleccionat/da haurà d'estar en situació d'atur i inscrita com a desocupat/da en l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, o tenir un contracte temporal de duració determinada amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la data de formalització del contracte de relleu. En cas contrari, se seleccionarà l'aspirant següent, seguint l'ordre de llista d'espera, que es trobi en situació d'atur.
3 – CONDICIONS DE TREBALL La convocatòria d'aquesta plaça està vinculada al lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a, amb les següents característiques:
Categoria: Enginyer/a tècnic/a, grup A2.
Tipus de contracte: Contracte de treball de relleu als efectes de cobrir una jubilació parcial.
Jornada: La jornada ordinària de l'Ajuntament.
Retribucions: Les retribucions anuals brutes seran de 35.518,56 € (100% de la jornada).
Funcions a desenvolupar:
- Gestió de tot el cicle de consums de subministraments d'aigua, electricitat i gas
- Gestió de la comptabilització dels consums
- Realització de propostes de millora en les instal·lacions per tal de reduir consums, i dur a terme la seva implantació
- Treball amb eines informàtiques i telemàtiques
- Coneixements sobre sistemes de telegestió d'instal·lacions i edificis.
4 – PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES Totes les persones aspirants que desitgin prendre part al concurs, han de sol·licitar-ho mitjançant instància, en model normalitzat, dirigida a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, manifestant que reuneixen totes i cadascuna de les condicions de capacitat i requisits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, exceptuant la condició de desocupat/da que s'haurà d'acreditar en el moment de formalització del contracte de relleu.
Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (podeu consultar l'horari d'atenció al públic en la web municipal (www.gramenet.cat)), dins del termini de quinze dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al DOGC.{del 27 d'abril a l' 11 de maig de 2016, a.i.}
Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, les persones interessades donen el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessaris per a participar en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el tinent d'alcaldessa executiu de Serveis Interns, Promoció econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat aprovarà la llista de persones admeses i excloses, que es farà pública en el tauler d'edictes i en la web d'aquesta corporació i es donarà un termini de cinc dies hàbils (comptabilitzats de dilluns a divendres), a partir de l'endemà de la publicació, per a esmenes i possibles reclamacions, amb l'advertiment de que si no ho fessin, se les tindrà per desistides de la seva petició.
La llista provisional s'elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si no es presenten reclamacions o, en el seu cas, un cop es resolguin totes les fórmules en temps i forma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia