miércoles, 13 de abril de 2016

1 plaça de conserge d'instal·lacions esportives. Ajuntament de Lloret de Mar (Girona)

REF.: 8-2016-SEL-CONS-ESP-LF
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 18/03/2016, es convoca el concurs-oposició lliure per cobrir una plaça de conserge d' instal·lacions esportives, vacant a la plantilla de personal laboral fix d'aquest ajuntament.
Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 65 de data 06/04/2016.
Les instàncies adreçades a l'Alcalde-President de la Corporació, es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de vint (20) dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el DOGC,{del 14 d'abril al 3 de maig de 2016, a.i.} i s'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en les bases de la convocatòria. A la instància s'hi adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
- Fotocòpia de la titulació requerida.
- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
- Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.
- Certificat negatiu de penats o declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com pel tràfic d' éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d' explotació sexual.
- Resguard del pagament de la taxa establerta en les ordenances fiscals d' aquesta Corporació, en concepte de drets per a qualsevol procés selectiu.
- Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convocatòria.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.
Així mateix, les successives actuacions d'aquesta convocatòria es faran públiques en el BOP de Girona i/o en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Es fa públic per a general coneixement.  www.lloret.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia