miércoles, 13 de abril de 2016

3 Borses de treball: Tècnic/a superior psicòleg/a. Coordinador/a (perfil professional psicologia), Tècnic/a superior psicòleg/a (perfil professional psicologia), i tècnic/a mitja d'acompanyament (perfil professional educació social / treball social). Servei Tècnic Punt de Trobada de les Terres de l'Ebre (STPT) Ajuntament de Tortosa

La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de març de 2016, ha aprovat les bases que han de regir la constitució i el funcionament de 3 borses de treball de personal laboral temporal per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent del Servei Tècnic Punt de Trobada de les Terres de l'Ebre (STPT), amb motiu del conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tortosa, en les categories de Tècnic/a superior psicòleg/a. Coordinador/a (perfil professional psicologia), Tècnic/a superior psicòleg/a (perfil professional psicologia), i tècnic/a mitja d'acompanyament (perfil professional educació social / treball social).
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 5 d'abril de 2016.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.{del 14 d'abril al 3 de maig de 2016, a.i.}
La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les proves, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis, a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa.  www.tortosa.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia