miércoles, 13 de abril de 2016

borsa de treball de personal tècnic mitjà d'ocupació del Programa de Joves per a l'Ocupació. (A2). Consell Comarcal del Vallès Occidental

Consell Comarcal del Vallès Occidental ANUNCI sobre informació pública de la convocatòria pública per constituir una borsa de treball de personal tècnic mitjà d'ocupació del Programa de Joves per a l'Ocupació.
Procediment: Anunci convocatòria pública per a constituir una borsa de treball de personal tècnic mitjà d'ocupació del Programa de Joves per l'Ocupació:
Tràmit: Gestió de recursos humans. Processos de selecció de personal
Servei: Serveis Generals
NEG: 58/2016
Expedient: CP 1/2016
Quadre clas.: G2002
La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió celebrada el passat dia 8 de març de 2016, per acord número 27/2016, va aprovar per tràmit d'urgència les bases i la convocatòria específica, per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics/ques mig d'ocupació pel desenvolupament del Programa de Joves per l'Ocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a personal funcionari interí, grup A subgrup A2, en el marc de l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, (DOGC núm. 6933), mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'Experiència professional per l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'Ocupació, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i la convocatòria anticipada per l'any 2016.
Per donar compliment al principi de publicitat que han de regir els procediments selectius de personal en les administracions públiques, tal i com determina la legislació vigent, les bases de selecció del processos selectius mencionats anteriorment, han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 4 d'abril de 2016, i al taulell d'edictes de la Corporació. Les instàncies sol·licitant formar part en el procés selectiu es podran presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a aquell que aparegui publicat l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia de presentació d'instàncies coincidís en festiu, s'entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.{del 14 al 23 d'abril de 2016, a.i. }

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia