miércoles, 13 de abril de 2016

ajudes comunitàries al subministrament de llet i determinats productes lactis en centres escolars de la Comunitat Valenciana

Primer. Beneficiaris Seran beneficiaris de l’ajuda, en el sentit previst pel Reglament (CE) 657/2008 com a consumidors dels productes, els alumnes que assistisquen regularment als centres o establiments escolars, reconeguts oficialment per les autoritats competents, en els nivells d’ensenyança següents:
– L’Educació Infantil, incloent-hi els jardins d’infància o altres establiments d’Educació Preescolar legalment reconeguts.
– L’Educació Primària.
– L’Educació Secundària, que comprendrà l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional de grau mitjà.
Segon. Finalitat L’ajuda pretén incrementar el consum de productes lactis entre la població escolar a fi d’afavorir hàbits d’alimentació saludables, ampliar els mercats en el sector de la llet i dels productes lactis i proporcionar als alumnes dels establiments escolars una dosi extra de productes lactis, per al consum en el centre, i així reduir el fenomen de la fatiga escolar.
Tercera. Bases reguladora Ordre 31/2010, de 6 d’agost, de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l’aplicació a la Comunitat Valenciana de les ajudes comunitàries al subministrament de llet i determinats productes lactis en centres escolars.
Quart. Import 70.000 euros.
Cinqué. Terminis de presentació de sol·licituds Les sol·licituds del pagament de l’ajuda hauran de presentar-se abans de l’últim dia del tercer mes següent al del subministrament del producte i comprendran un mes complet de subministrament. El model de sol·licitud que s’ha d’utilitzar s’adjunta com a annex a aquesta resolució.
Quan aquest termini se sobrepasse en menys de dos mesos, l’ajuda estarà subjecta a les reduccions següents:
– Un 5 % si el retard és igual o inferior a un mes
– Un 10 % si el retard és superior a un mes però inferior a dos mesos.
-----------------------------
La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari. http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/13/pdf/2016_2294.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia