domingo, 10 de abril de 2016

1 Monitor/a del casal d'estiu, i 2 Socorristes de la piscina municipal. Per concurs. Ajuntament de Planoles.(Girona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 31 de març de 2016, s'han publicat íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per proveir temporalment una plaça de personal laboral de monitor/a del casal d'estiu del municipi de Planoles mitjançant concurs.
El termini de presentació d'instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 8 al 27 d'abril de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el Tauler d'anuncis de la corporació. www.planoles.cat

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 31 de març de 2016, s'han publicat íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per proveir temporalment dues places de personal laboral de socorrista de la piscina municipal de Planoles mitjançant concurs.
El termini de presentació d'instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 8 al 27 d'abril de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el Tauler d'anuncis de la corporació. www.planoles.cat  Plaça Ajuntament, 1, 17535 Planoles, Girona  - 972 73 60 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia