miércoles, 13 de abril de 2016

ajudes comunitàries al subministrament de llet i determinats productes lactis en centres escolars de la Comunitat Valenciana.

Apartat primer. Disposicions que establixen les bases reguladores de les ajudes convocades A les presents ajudes els resulta d’aplicació el que preveu l’Orde 31/2010, de 6 d’agost de 2010, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula l’aplicació a la Comunitat Valenciana de les ajudes comunitàries al subministrament de llet i determinats productes lactis en centres escolars.
Apartat segon. Termini i lloc de presentació de sol·licituds de pagament de l’ajuda 1. Les sol·licituds del pagament de l’ajuda hauran de presentar-se abans de l’últim dia del tercer mes següent al del subministrament del producte i comprendran un mes complet de subministrament. El model de sol·licitud a utilitzar s’adjunta com a annex a esta resolució.
Quan este termini se sobrepasse en menys de dos mesos, l’ajuda estarà subjecta a les reduccions següents:
· Un 5 %, si el retard és igual o inferior a un mes.
· Un 10 %, si el retard és superior a un mes però inferior a dos.
2. Juntament amb la sol·licitud d’ajuda, ha d’aportar-se la documentació següent:
a) Les factures dels subministraments efectuats durant el mes de subministrament, en estes es reflectirà separadament el preu total, l’IVA i el descompte per l’ajuda, diferenciat per tipus de producte subvencionat i s’haurà d’acompanyar amb prova de pagament de la factura. Les factures s’emetran a nom i raó del centre escolar.
b) Certificat-rebut, amb relació als subministraments rebuts i consumits en el centre escolar referit al mes pel qual se sol·licita l’ajuda, que haurà de ser firmada pel responsable del centre escolar, segons model de l’annex número 1.
Els proveïdors i les organitzacions específiques que subministren diversos centres escolars, a més dels documents abans referits, hauran d’aportar:
a) Document que continga la relació de centres escolars als quals s’ha efectuat el subministrament lacti durant el mes, en el qual haurà de constar el nombre d’alumnes matriculats i beneficiats per l’ajuda, classificats per nivells d’ensenyament. S’utilitzarà per a això el model de l’annex número 2.
b) Document amb la informació de les quantitats de productes subministrats, per centre escolar, classificats en les seues diferents categories de producte, així com l’import corresponent de l’ajuda, amb la referència a la factura corresponent i l’import de l’ajuda, annex número 3.
3. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, han de ser presentades en qualsevol dels llocs que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia