miércoles, 13 de abril de 2016

1 Tècnic per a tasques de suport tècnic en matèria d'albergs juvenils. Consell Comarcal del Barcelonés

Consell Comarcal del Barcelonés ANUNCI sobre contractació de personal.
La Gerència del Consell Comarcal del Barcelonès en data 9 de març de 2016 ha resolt convocar concurs públic per a la contractació temporal i a temps parcial d'una persona, en regim de funcionari/a interí/na, per desenvolupar al Consell Comarcal del Barcelonès les tasques de suport tècnic en matèria d'albergs juvenils ubicats al territori de la comarca del Barcelonès.
Titulació mínima: Graduat/ada universitari/a en Arquitectura o Enginyeria tècnica o equivalent.
Les bases del citat concurs es troben al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Barcelonès, carrer de les Tàpies 4 4ª planta, 08001 Barcelona, i a la seu electrònica de la web del Consell Comarcal del Barcelonès www.barcelones.cat (tauler d'edictes i convocatòries de personal, dins el capítol d'empleats públics de l'apartat d'informació institucional i organitzativa)
Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, acompanyada de currículum vitae detallat, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i fotocòpia dels documents acreditatius del requisits exigits i dels mèrits al·legats al Registre General del Consell Comarcal del Barcelonès al carrer de les Tàpies, 4, 3era planta, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a la oficina de registre esmentada i a la seu electrònica del Consell.
Els interessats podran presentar la sol·licitud en paper en el termini comprès entre l'endemà d'aquesta publicació i fins a 10 dies hàbils següents. {del 14 al 25 d'abril de 20165, a.i.
Les sol·licituds també podran ser presentades d'acord amb el que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia