miércoles, 27 de abril de 2016

borsa de treball de personal auxiliar administratiu (C2). Ajuntament de Roda de Berà (Tarragona)

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 d'abril de 2016, ha aprovat les bases de la convocatòria pública per a la formació d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu destinada a cobrir, mitjançant nomenament interí o contractació temporal, possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'ajuntament de Roda de Berà.
Les bases íntegres seran publicades a la plana web de l'ajuntament de Roda de Berà, al tauler d'anuncis i e-tauler i al Butlletí Oficial de la Província. Igualment es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya extracte de la convocatòria i les dades del butlletí oficial en el que s'hagi publicat el text íntegre.
El termini per la presentació d'instàncies és de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l'extracte en el DOGC. {del 28 d'abril al 17 de maig de 2016, a.i.}
www.rodadebera.cat
-------------------------
Bases de la convocatòria per a la FORMACIÓ DE BORSA LLOC DE TREBALL auxiliar administratiu (C2) destinada a cobrir, mitjançant nomenament interí o contractació temporal, possibles vacants o substitucions del personal de plantilla de l'ajuntament de RODA DE BERÀ.
Base 1a. Objecte de la convocatòria
La formació de borsa de treball en les funcions i tasques corresponents a lloc de treball d'Auxiliar Administratiu (Subgrup de funció C2 / Categoria professional laboral IV) destinada a cobrir, mitjançant la forma de nomenament interí de règim estatutari o contractació laboral temporal, possibles vacants o substitucions del personal funcionari i laboral de la plantilla de l'Ajuntament de Roda de Berà sempre que es justifiqui que la provisió del lloc de treball és per atendre necessitats urgents i inajornables per a serveis declarats essencials i llocs de treball de naturalesa prioritària.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia