domingo, 24 de abril de 2016

1 plaça interina de tècnic/a mitjà d'esports (A2) . Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)

La Junta de Govern dels dies 21 i 30 de març de 2016 aprova les bases de la convocatòria per a la selecció D'UNA PLAÇA INTERINA DE TÈCNIC/A MIG D'ESPORTS, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs oposició mitjançant torn lliure.
Les esmentades bases han estat publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província dels dies 6 i 7 d'abril de 2016, en el tauler d'anuncis i la web municipals i es poden consultar al web municipal (www.ajhortons.cat). També es pot passar qualsevol dia, en horari d'atenció al públic, per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (C/ Major, 36 de Sant Llorenç d'Hortons).
Les instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament dins del termini improrrogable de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 23 d'abril al 12 de maig de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia