domingo, 24 de abril de 2016

2 places de Tècnic superior en Dret. Ajuntament de Palamós. (Girona)

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS, PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE LA SUBESCALA TÈCNICA DE L'ESCALA DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL.
PRIMERA.- Objecte
Les presents bases tenen per objecte regir el procediment selectiu per proveir dues places de tècnic/a superior, grup de classificació A1 de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament i incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016.
Les característiques de les places es detallen a l'annex d'aquestes bases.
S'estableix el concurs oposició lliure com a sistema d'accés.
SEGONA.- Condicions i requisits dels aspirants
1.- Per prendre part en aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir els requisits i les condicions següents, referits sempre a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
a) Ser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents, o bé:
- Ser ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea.
- Ser cònjuge d'un ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea sempre que no es trobi separat de dret.
- Ser descendent o descendent del cònjuge d'un ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, si no hi ha separació de dret, menors de 21 anys o més grans que visquin a expenses seves.
- Trobar-se inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació.
c) Estar en possessió de la titulació que s'assenyala l'annex.
d) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions atribuïdes al lloc de treball. Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades funcionàries indicada a la base tretzena, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no trobar-se sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
2. Els aspirants no espanyols, en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en el procediment selectiu hauran d'acreditar la nacionalitat i, si escau, el viure a expenses o trobar-se a càrrec del nacional d'un Estat membre de la Unió Europea amb el qual tinguin algun vincle dels assenyalats al punt 1.
3. En els supòsits als quals es refereix el número anterior, en el procediment selectiu, junt amb l'exercici de català s'efectuarà una prova per acreditar un coneixement adequat del castellà. Restaran exempts d'efectuar aquesta prova els aspirants que disposin del diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. En qualsevol cas, la prova consistirà en realitzar una redacció de 200 paraules, com a mínim, i mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. El temps de realització de la prova no podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona i la seva qualificació serà d'apte o no apte.
TERCERA.- Instàncies.
1. Les instàncies sol·licitant prendre part en el procediment selectiu, en les quals els aspirants hauran de manifestar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides, referides a la data d'acabament del termini per a la presentació d'instàncies, es dirigiran a l'alcaldia i es presentaran en el registre general de l'ajuntament o en qualsevol altra forma admesa per la legislació sobre procediment administratiu, durant els vint dies naturals següents al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP, en el DOGC {del 22 d'abril a l' 11 de maig de 2016, a.i.} o en el BOE, tenint en compte en quin d'aquests tres mitjans tingui lloc la darrera aparició de l'edicte.
2. Juntament amb les sol·licituds de participació s'hauran d'aportar els documents justificatius dels mèrits al·legats segons allò que preveu la base sisena. No es tindran en compte ni podran ser valorats pel tribunal els mèrits que sigui objecte d'invocació o de justificació un cop exhaurit el termini per a la presentació d'instàncies.  www.palamos.cat
ANNEX 1
1. Característiques:
Plaça: Tècnic superior especialista en dret.
Número de places convocades: Dues
Titulació exigida: Grau o llicenciatura en dret.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia