martes, 26 de abril de 2016

borsa de treball d'Educadors/es Socials. Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per a la formació d'una borsa de treball d'Educadors/es Socials.
Les Bases amb les condicions de la convocatòria es van publicar mitjançant els corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 14 de març; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7084, en data 22 de març de 2016; i, en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació, atorgant un termini de vint dies naturals per a la presentació d'instàncies.
Vist que durant aquest termini s'ha produït una al·legació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya contra la base Tercera, tercer punt, en relació a la qual, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 d'abril de 2016, s'ha acordat:
“Primer.- Estimar l'al·legació presentada, pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials i modificar la base Tercera, tercer punt, que restarà redactada de la següent forma:
-Estar en possessió del títol d'Educador/a Social o estar habilitat per l'exercici professional d'Educador/a Social pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya o del territori espanyol, en aplicació de la llei 15/1996 o complides les condicions per obtenir el document acreditatiu d'aquesta titulació en la data que finalitzi el període de presentació d'instàncies.
Segon.- Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tornar a obrir, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació, el període per presentar instàncies de sol·licitud de participació en el procés de selecció, durant el termini de vint dies naturals, fent esment de les modificacions efectuades sobre les Bases, com a conseqüència d'aquest acord. {del 27 d'abril al 16 de maig de 2016, a.i.}
Tercer.- Informar d'aquest acords al Comitè d'Empresa”.
El que s'informa als efectes de donar publicitat a les condicions que definitivament regiran el concurs oposició lliure i que les persones que estiguin interessades puguin presentar instància per formar part del procés selectiu.  www.esplugues.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia