martes, 26 de abril de 2016

Borsa de treball de Tècnic/a Superior en Gestió de l'Ajuntament de Barcelona.


El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar per Decret de 14 d'abril de 2016, les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la següent borsa de treball:

- Borsa de treball de la categoria Tècnic/a Superior en Gestió de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta convocatòria s'efectua en execució d'allò que disposa l'article 27.1 de l'acord de condicions regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament) (codi de conveni núm. 0815752) que preveu la constitució de borses de treball per a la incorporació de personal funcionari interí en els supòsits de necessitats de personal urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.
Al mateix article es preveu que la tercera via d'accés a les borses és la superació de processos de selecció per a l'ampliació/constitució de determinades borses.
Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud, d'acord amb les bases de la convocatòria, telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.
Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. {del 21 d'abril al 10 de maig de 2016, a.i}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia