lunes, 25 de abril de 2016

2 socorristes aquàtics per les piscines municipals durant l'estiu 2016, i la creació d'una borsa de treball .Ajuntament d'Oliana (Lleida)

Per la Resolució d'Alcaldia de data 18 d'abril de 2016, s'aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir dues places de socorrista, en règim laboral temporal, i per la creació d'una borsa de treball per les places convocades.
S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatoria:
Bases reguladores de la convocatòria per a la contractació de 2 places de socorrista per a les piscines municipals, estiu 2016, i per la creació d'una Borsa de Treball per les places convocades.
1. Objecte.
L'Objecte d'aquesta convocatòria és la contractació de 2 socorristes aquàtics per les piscines municipals durant l'estiu 2016, i la creació d'una borsa de treball per les places convocades.
2. Dades del contracte.
Els socorristes es contractaran amb caràcter laboral a temps parcial, essent la seva categoria professional C1 i Nivell de Destí 16.
El període del contracte serà el de la temporada d'estiu de la piscina municipal.
L'horari serà de dilluns a diumenge segons els torns establerts.
3. Tasques a realizar.
Les tasques a realitzar són les següents:
- Vigilància, atenció, detecció i prevenció d'accidents.
- Fer complir la normativa de règim intern de les instal·lacions de la piscina municipal, en compliment del que estableix el Decret 95/2000, de 22 de febrer.
- Col·laborar en les següents tasques: anàlisi de l'aigua, passar el caça papallones, i altres que siguin assignades pel cap d'àrea o regidor responsable, sempre i quan no interfereixi en la seva tasca principal de socorrista.
4. Requisits.
Els aspirants hauran de presentar la declaració responsable, segons model normalitzat, que s'adjunta com a document Annex 1.1 a aquestes bases, de compliment dels requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
A. REQUISITS GENERALS:
a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Haver complert 16 anys, i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies de la plaça convocada.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l'ocupació de càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
B. REQUISITS ESPECÍFICS:
a) Estar en possessió del títol d'ESO, EGB o qualsevol altre títol declarat equivalent
b) Disposar del títol de socorrista aquàtic
c) Acreditar el coneixement adequat oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell B, d'acord amb l'ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, o la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori prevista en la base 8.
d) Per les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, amb l'excepció de les persones nacionals d'un estat amb llengua castellana, hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, mitjançant la superació de la prova de caràcter obligatori i eliminatori que estableix la base 8a, o bé hauran d'aportar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:
- Diploma d'espanyol (nivell C2) o certificació acadèmica que acrediti que s'han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; certificat conforme s'ha cursat l'ensenyament primari i secundari i el batxiller a l'Estat espanyol; certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials.
D'altra banda, les persones aspirants hauran de presentar una DECLARACIÓ jurada de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'ésser humans, d'acord amb el model normalitzat que s'adjunta en l'Annex 1.2, d'aquestes bases.
5. Presentació de sol·licituds.
5.1 Termini i lloc de presentación:
Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d'entrades de l'Ajuntament d'Oliana (Plaça de la Reguereta s/n, 25790 – Oliana, de dilluns a divendres i en horari de 09.00h a 14.00h)la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s'adjunta en l'Annex 2 d'aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l'ajuntament (www.oliana.cat), la documentació requerida en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Tota això de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
Aquestes Bases es publicaran també al taulell d'edictes de la corporació, i a la seu electrònica (www.oliana.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia