viernes, 1 de abril de 2016

2 places d'auxiliar administratiu -interí-, Ajuntament d'Alella (Barcelona )

Ajuntament d'Alella  ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per al nomenament com a funcioni interí de dues places d'auxiliar administratiu.
De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de març de 2016, s'aproven les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per al nomenament com a funcioni interí de dues places d'Auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure.
La convocatòria d'aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de març de 2016.
El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu convocat serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 2 al 21 d'abril de 2016, a.i.}  . www.alella.cat  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08328 Alella, Barcelona  935 55 23 39

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia