viernes, 1 de abril de 2016

Auxiliar d'Educació Especial (vetllador/a), Auxiliar de Biblioteca, Tècnic/a d'Educació Infantil, Conserge, Auxiliar Administratiu/va, Educador/a Social, Mestre/a, Monitor/a esportiu/va, Socorrista/Tècnic/a esportiu/va, Tècnic/a Superior en Dret, Professor/a artístic/a, Enginyer/a tècnic/a. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

De l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre convocatòria de proves selectives i bases reguladores del procés selectiu:
Convocatòria NP01/2016 Selecció de personal funcionari interí i personal laboral no permanent per a la cobertura de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes en llocs de treball
Primera. Objecte de la convocatoria: L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí i/o personal laboral no permanent per ocupar amb caràcter transitori places reservades a personal funcionari o laboral fix i/o el desenvolupament de funcions no previstes en llocs de treball a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, mitjançant concurs oposició, a fi i efectes d'establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es produeixin.
Places/llocs de treball convocats:
- Annex I: Grup C2, Auxiliar d'Educació Especial (vetllador/a)
- Annex II: Grup C1, Auxiliar de Biblioteca
- Annex III: Grup C2, Tècnic/a d'Educació Infantil
- Annex IV: Grup E, Conserge
- Annex V: Grup C2, Auxiliar Administratiu/va
- Annex VI: Grup A2, Educador/a Social
- Annex VII: Grup A2, Mestre/a
- Annex VIII: Grup C2, Monitor/a esportiu/va
- Annex IX: Grup C2, Socorrista/Tècnic/a esportiu/va
- Annex X: Grup A1, Tècnic/a Superior en Dret
- Annex XI: Grup C2, Professor/a artístic/a
- Annex XII: Grup A2, Enginyer/a tècnic/a
Aquesta convocatòria es regirà per aquestes Bases específiques, per les Bases marc de l'Ajuntament de Cerdanyola que regulen la selecció de places de règim funcionarial, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 24 de juliol de 1997, publicades al BOPB núm. 210, del 2 de setembre de 1997, per allò que disposa el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals i la resta de normativa d'aplicació.
Segona. Condicions de les persones aspirants i drets d'examen
a) Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
b) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. D'acord amb allò que estableix l'article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat. Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, exigint-ne la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Titulació: La que es determina en l'annex d'aquestes bases corresponent a cada plaça/lloc de treball convocat
d) No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions a l'Administració Pública ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del seu servei.
f) No trobar-se inscrit en el Registre Central de Deliqüents Sexuals (aspirants a llocs de treball d'Auxiliar d'Educació Especial, Auxiliar de Biblioteca, Tècnic/a d'Educació Infantil, Mestre-a, Monitor-a esportiu-va, professor-a artístic-a, Socorrista/Tècnic-a Esportiu-va) .
g) Haver satisfet els drets d'examen corresponents al grup de classificació que es determina en l'annex d'aquestes bases corresponent a cada plaça/lloc convocat.
Tercera. Sol·licituds, documentació, presentació i admissió
a) Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a la regidora delegada de Recursos Humans, en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, i hauran d'anar acompanyades de la documentació que acrediti el compliment de les condicions previstes a la Base Segona i en concret, la documentació següent:
1.- Còpia del DNI.
2.- Còpia de la titulació requerida.
3.- Comprovant d'haver satisfet els drets d'examen.
4.- Currículum vitae.
5.- Manifestació que l'aspirant reuneix els requisits establerts en la base segona i annex corresponent .
6.- Relació dels mèrits al·legats per l'aspirant en relació a l'annex corresponent-
7.- Fotocopia del certificat que acrediti el nivell de llengua catalana exigit (i castellana en el seu cas)
b) Presentació
La sol·licitud de participació i la resta de documentació es podrà presentar al registre general d'aquest Ajuntament o trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC), en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 2 al 21 d'abril de 2016, a-i.}
... Aquesta resolució, així com la resta de publicacions relacionades amb el procés selectiu es publicaran al Tauler d'edictes de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i es donarà difusió al Web Municipal (www.cerdanyola.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia