lunes, 4 de abril de 2016

borsa de auxiliars administratius (C2). de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eivissa - Illes Balears)

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY,
PRIMERA. OBJECTE.
L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa d'auxiliars administratius, personal funcionari interí, per cobrir les possibles necessitats urgents de provisió de llocs de treball d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant interinitat i mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, grup de classificació C2, dotada amb les retribucions legalment corresponents.
SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Podran prendre part en les proves selectives els aspirants que reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 (Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats), de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Tenir complerts 16 anys d'edat en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. I no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de l'Administració Local, ni acomiadat d'acord amb el corresponent procediment, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
d) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el correcte exercici de les funcions de la plaça a la qual s'oposita.
e) No trobar-se afectat per cap de les causes d'incapacitat previstes a la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació professional de primer grau o equivalent o estar en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions expedides a l'estranger caldrà aportar la corresponent documentació que acrediti la seua homologació oficial.
TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, dins el termini dels 7 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),{del 3 a l* 11 d'abril de 2016, a.i.} i es dirigiran al Sr. Alcalde de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al dia següent hàbil. També podran presentar-se per les formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Les instàncies presentades en la forma prevista en el citat article 38.4, no seran admeses encara que consti que s'enviaran abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, de no trametre a la Regidoria de Recursos Humans per fax (971.344.175), tèlex o telegrama , la justificació de l'enviament amb la data de remissió de la sol·licitud del dia en què s'envia.
El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d'instància, es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, ia la pàgina web www.santantoni.net.
Per ser admès i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les sol·licituds hauran de consignar les dades i acompanyar la documentació que acrediti els requisits i els mèrits descrits.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia