viernes, 1 de abril de 2016

VI Premi Internacional de Música per a Banda Vila de Muro 2017

Aprovar les bases del VI Premi Internacional de Música per a Banda Vila de Muro 2017 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 33400 48903, amb les especificacions següents:
• Objecte: promoció de la cultura de la composició per a música de banda.
• Finalitat: promoure que una tradició tan arrelada com la de la música de banda. • Requisits: els establits en les bases generals que regeixen la convocatòria.
• Òrgan competent per a la resolució del procediment: alcalde.
Termini de presentació de sol·licituds: començarà a comptar des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP Alacant i finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016 a les 14.00 hores.
Documents que han d'acompanyar la sol·licitud: certificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia